PHP8.1.21版本已发布
vue8.1.21版本已发布
jquery8.1.21版本已发布

php如何自动刷新页面

(*-*)浩
(*-*)浩 原创
2019-09-19 10:50:47 134002浏览

首先,打开php编辑器,新建php文件,例如:index.php。(推荐学习:PHP编程从入门到精通

php-151.png

在index.php中,输入代码:echo ("3f1c4e4b6b16bbbd69b2ee476dc4f83asetTimeout('window.location.reload()', 1);2cacc6d41bbb37262a98f745aa00fbf0");。

php-152.png

浏览器运行index.php页面,此时发现页面会自动刷新。

php-153.png

代码:

<?php 
//echo "系统当前时间戳为:";
echo "";
echo time();
echo "<br>";
//<!--JS 页面自动刷新 -->
echo ("<script type=\"text/javascript\">");
echo ("function fresh_page()"); 
echo ("{");
echo ("window.location.reload();");
echo ("}"); 
echo ("setTimeout('fresh_page()',1000);"); 
echo ("</script>");
?>

以上就是php如何自动刷新页面的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!

声明:本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系admin@php.cn核实处理。